Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (Zakład Naukowy – Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej) przystąpił do wykonywania Projektu: Opracowanie wieloparametrowego testu "triage" do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.03.01-14-054/09

Projekt uzyskal dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiebiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Wartość Projektu: 2 889 112,40 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 464 245,54 PLN
Okres realizacji: 1 pazdziernika 2009 - 31 grudnia 2013
Kierownikiem Projektu jest prof. dr hab. M.K. KruszewskiDodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu w zakładce CEL PROJEKTU