Opracowanie wieloparametrowego testu "triage" do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
LEGENDA
zadanie 0

-opracowanie studium wykonalności

Zadanie 1 -walidacja testu chromosomów dicentrycznych dla dozymetrii  biologicznej
Zadanie 2 -walidacja testu mikrojądrowego dla dozymetrii biologicznej 
Zadanie 3

-walidacja testu gamma-H2AX dla dozymetrii biologicznej 

Zadanie 4

-opracowanie procedur i strategii umożliwiającą szybką ocenę narażenia dużej grupy ludności na działanie promieniowania jonizującego.

Zadanie 5

-zwiększenie wiarygodności statystycznej wyników otrzymanych w zadaniach 1-3 poprzez zmniejszenie korytarza ufności dla krzywych kalibracyjnych.

Zadanie 6

-opracowanie procedury i walidacja testu gamma-H2AX w oparciu o pomiar całkowitej intensywności gamma-H2AX w badanej próbce za pomocą fluorescencyjnego licznika mikropłytek.Z0A

 • Przeprowadzenie analiz dotyczących przedmiotu projektu
 • Przygotowanie studium wykonalności

Zadanie 1 – Walidacja testu chromosomów dicentrycznych dla dozymetrii biologicznej

Z1A

 • Przygotowanie dokumentacj oraz ogłoszenie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Walidacja konwencjonalnego testu chromosomów dicentrycznych do wymogów  testu typu triage w przypadku masowego narażenia na promieniowanie.
 • Opracowanie krzywej kalibracyjnej dla manualnego liczenia częstości chromosomów dicentrycznych.
 • Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji chromosomów dicentrycznych.

 

Z1B

 • Testowanie i walidacja pół-automatycznego systemu liczenia częstości chromosomów dicentrycznych.
 • Opracowanie krzywej kalibracyjnej dla pół-automatycznego liczenia częstości chromosomów dicentrycznych.
 • Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji chromosomów dicentrycznych

Z1C

 • Wdrożenie i walidacja testu chromosomów dicentrycznych  typu „triage.
 • Opracowanie krzywej kalibracyjnej. Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji chromosomów dicentrycznych dla „szybkiej” analizy

Z1D

 • Przeprowadzenie symulacji masowego narażenia na promieniowanie, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności analizy i szybkości otrzymania wyników.
 • Opracowanie gotowego do użycia algorytmu opracowania statystycznego wyników analizy chromosomów di centrycznych typu „triage”

 

Zadanie 2 – Walidacja testu mikrojądrowego dla dozymetrii biologicznej 

Z2A

 • Walidacja klasycznego testu mikrojądrowego do wymogów testu typu triage w przypadku masowego narażenia na promieniowanie.
 • Opracowanie krzywej kalibracyjnej dla manualnego liczenia częstości mikrojąder.
 • Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji popromiennych mikrojąder

Z2B

 • Testowanie i walidacja automatycznego systemu liczenia częstości mikrojąder.
 • Opracowanie krzywej kalibracyjnej dla automatycznego liczenia częstości mikrojąder.
 • Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji popromiennych mikrojąder

Z2C

 • Przeprowadzenie symulacji masowego narażenia na promieniowanie, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności analizy i szybkości otrzymania wyników.
 • Opracowanie gotowego do użycia algorytmu opracowania statystycznego wyników analizy mikrojąder.

 

Zadanie 3 – Walidacja testu gamma-H2AX dla dozymetrii biologicznej 

Z3A 

 • Walidacja testu gamma-H2AX w oparciu o automatyczne liczenie liczby ognisk gamma-H2AX w napromienionych limfocytach.
 • Optymalizacja metody pobierania, przechowywania i utrwalania materiału biologicznego dla potrzeb testu gamma-H2AX.
 • Ustalenie minimalnej objętości krwi, która pozwoliłaby na wiarygodne wykonanie testu.

Z3B

 • Optymalizacja automatycznej analizy ognisk gamma-H2AX.
 • Opracowanie krzywych kalibracyjna dla powstawania i zanikania ognisk gamma-H2AX.
 • Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji popromiennych ognisk gamma-H2AX.

Z3C

 • Opracowanie gotowego do użycia algorytmu opracowania statystycznego wyników analizy.

 

Zadanie 4 – Opracowanie procedur i strategii umożliwiającą szybką ocenę narażenia dużej grupy ludności na działanie promieniowania jonizującego

Z4A

 • Analiza porównawcza walidowanych testów typu triage (test chromosomów dicentrycznych, test mikrojądrowy, test gamma-H2AX). Wybór odpowiednich procedur.

Z4B

 • Opracowanie oprogramowania do statystycznej analizy wyników

Z4C

 • Opracowanie pakietu procedur obiegu dokumentów, systemu pobierania i kodowania próbek, wykonania testów oraz analizy wyników.

 

Zadanie 5 – Zwiększenie wiarygodności statystycznej wyników otrzymanych w zadaniach 1-3 poprzez zmniejszenie korytarza ufności dla krzywych kalibracyjnych.

Z5A

 • Analiza większej liczby prób biologicznych według zoptymalizowanej procedury dla testu chromosomów dicentrycznych typu triage

Z5B

 • Analiza większej liczby prób biologicznych według zoptymalizowanej procedury dla testu mikrojądrowego typu triage

Z5C

 • Analiza większej liczby prób biologicznych według zoptymalizowanej procedury dla testu gamma-H2AX typu triage

 

Zadanie 6 - Opracowanie procedury i walidacja testu gamma-H2AX w oparciu o pomiar całkowitej intensywności gamma-H2AX w badanej próbce za pomocą fluorescencyjnego licznika mikropłytek.

Z6A

 • Optymalizacja procedury utrwalania komórek w mikropłytkach oraz znakowania ognisk gamma-H2AX dla fluorescencyjnej metody gamma-H2AX

Z6B

 • Opracowanie krzywych kalibracyjna dla powstawania i zanikania sygnału ognisk gamma-H2AX dla metody fluorescencyjnej
 •  Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego progu detekcji fluorescencji popromiennych ognisk gamma-H2AX na podstawie danych dotyczących poziomu ognisk spontanicznych.

Z6C

 • Stworzenie gotowego do użycia algorytmu opracowania statystycznego wyników analizy.