Biblioteka

E-mail: biblo@ichtj.waw.pl
Tel.: (+48-22) 504-11-03
Biblioteka czynna: poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00Biblioteka IChTJ jest specjalistyczną biblioteką naukową.

Gromadzi literaturę z następujących dziedzin:
Księgozbiór biblioteki liczy ok. 36 000 woluminów książek i 775 tytułów czasopism (w tym w bieżącej prenumeracie ok. 70 tytułów).

Biblioteka oferuje również dostęp do czasopism w wersji elektronicznej, m.in. Elseviera, Springera, American Chemical Society (ACS), Royal Society of Chemistry (RSC), Wiley-Blackwell oraz bazy danych INIS (International Nuclear Information System). Zgodnie z umowami licencjonowanymi zasoby elektroniczne są dostępne tylko z terenu instytutu.

Czasopisma w wersji elektronicznej

W RAMACH KONSORCJUM:
POZA KONSORCJUM:

Czytelnia jest ogólnodostępna - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00.
Czytelnicy zewnętrzni mogą wypożyczać zbiory na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Katalogi:
WYKAZY CZASOPISM NAUKOWYCH WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW

wykazy 4-letnie do oceny parametrycznej jednostki 2013-2016 (styczeń 2017)
(grudzień 2016)
(grudzień 2015)
(grudzień 2014)

Formularze i druki:
Karta obiegowa publikacji (dla prac wysyłanych do druku) (.DOC) (.PDF)
Karta publikacji (dla prac opublikowanych) (.DOC) (.PDF)
Oświadczenie autora publikacji z podwójną afiliacją (.DOC) (.PDF)
Karta uczestnictwa w konferencji (.DOC) (.PDF)
Karta dla organizatorów konferencji (.DOC) (.PDF)
Karta informacyjna wywiadu (.DOC) (.PDF)
Karta informacyjna o otrzymanych nagrodach (.DOC) (.PDF)
Karta informacyjna wykładu wygłoszonego poza IChTJ (.DOC) (.PDF)
Karta dla prac dyplomowych (.DOC) (.PDF)
Formularz zgłoszeniowy seminarium IChTJ (.DOC) (.PDF)
Wzór umowy przeniesienia praw autorskich do utworów pracowniczych (.DOC) (.PDF)


Bazy OPI
Bazy OPI:
IChTJ jest zobowiązany do przekazywania informacji do baz danych prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI):
- badania naukowe SYNABA,
- rozprawy doktorskie i habilitacyjne.
Do bazy SYNABA przesyłane są opisy:
- zakończonych prac finansowanych z budżetu państwa w ramach dotacji do działalności statutowej,
- zakończonych projektów badawczych zamawianych przez MNiSW, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- zakończonych projektów badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.
Do bazy „Ludzie nauki” przekazywane są informacje o nadaniach stopni naukowych przez Radę Naukową IChTJ. Informacje są przesyłane do OPI za pośrednictwem DINE. Powinny być przygotowane wg punktów podanych w załączonych plikach:
- informacje niezbędne do rejestracji grantów i zadań z działalności statutowej w systemie SYNABA (.DOC) (.PDF)
- informacje potrzebne do rejestracji w bazie danych LUDZIE NAUKI (.DOC) (.PDF)

Symbole klasyfikacji:
Klasyfikacja KBN (.PDF) Klasyfikacja OECD (.PDF) Klasyfikacja MNiSW (.PDF)
Polska Klasyfikacja Tematyczna (PKT)