O nas

Czasopismo Postępy Techniki Jądrowej jest kwartalnikiem popularno-naukowym.
Na jego łamach publikowane są artykuły i doniesienia z zakresu najogólniej rozumianej problematyki atomistyki. Tematyka ta obejmuje rozwój badań w dziedzinie fizyki i chemii jądrowej, metody badawcze, aparaturę jądrową, zastosowania metod i aparatury jądrowej w biologii, geologii, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Dużo miejsca poświęca się czasopiśmie energetyce jądrowej i różnym jej aspektom, zwłaszcza ochronie radiologicznej i bezpieczeństwu jądrowemu. Publikowane są również informacje o bieżących wydarzeniach z zakresu atomistyki, w tym informacje o postępach prac prowadzonych w ramach realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

Pismo przeznaczone jest do szerokiego kręgu odbiorców: od nauczycieli i uczniów szkół średnich, aż po pracowników naukowych. Stąd popularny charakter artykułów i informacji.

PTJ jest jedynym czasopismem w Polsce, które obejmuje całokształt problematyki atomistyki. Istnieje od 1957 roku.

Wydawcą periodyku jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Patronat nad jego wydawaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.