CENTRUM RADIOBIOLOGII
I DOZYMETRI BILOGICZNEJ


 CERAD

Projekty krajowe od 2005

Fizykochemiczne oraz biochemiczne badania wybranych biologicznych przenośników tlenku azotu. Zależność między strukturą molekularną i rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną nitrozylowych kompleksów żelaza. (Projekt badawczy nr 2012/07/D/ST4/02177. Finansowanie z NCN. Czas realizacji: 2013-2015)


Białko PGAM5 jako element sygnalizacji pomiędzy szlakiem odpowiedzi na stres oksydacyjny NRF2/KEAP1 a apoptozą i autofagią związaną z aktywacją kinazy ASK1. Sprawdzenie hipotezy i implikacje w chorobie Parkinsona. (Grant IUVENTUS PLUS ustanowiony MNiSW nr: IP2011052071. Czas realizacji: 2012-2013)


Rozwój metod zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energii Jądrowej. Projekt realizowany w ramach Strategicznego projektu badawczego: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energii jądrowej. (Projekt nr SP/J/6/143 339/11. Finansowanie z NCBiR. Czas realizacji: 2011-2014)


Analog Des-acyl Greliny jako nośnik radionuklidów i potencjalny radiofarmaceutyk (Projekt badawczy nr UMO-2011/01/N/ST5/05580. Finansowanie z NCN. Czas realizacji: 2011-2013)


Opracowanie wieloparametrowego testu „triage” do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące. (Projekt badawczo-rozwojowy nr UDA-POIG 01.03.01-14-054/09. Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas realizacji: 2009-2013)

http://www.ichtj.waw.pl/POIG/TRIAGE

Działanie sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na naprawę pęknięć podwójnych DNA. Współpraca z Zakładem Fizjologii Żywienia Instytutu Żywienia Uniwersytetu w Jenie (Niemcy). (Projekt badawczy DPN/N23/NIEMCY/2009. Finansowanie z MNiSW. Czas realizacji: 2009-2011)


Wpływ tlenku azotu i nadtlenoazotynu na gniazdo żelazowo-siarkowe glikozylazy adeninowej MutY. (Grant promotorski nr N N204 0777 33. Finansowanie z MNiSW. Czas realizacji: 2008-2011)


Rola wysokocząsteczkowych ligandów w powstawaniu dinitrozylowych kompleksów żelaza. (Projekt badawczy nr N N204 0778 33. Finansowanie z MNiSW. Czas realizacji: 2006-2009)


Badanie działania antymutagennych pochodnych 1,4 – dihydropirydyny na komórki ssaków poddane działaniu promieniowania X. (Projekt badawczy nr 135/BIA/2006/01. Finansowanie z MNiSW. Czas realizacji: 2006-2009)


Rola białka piryna w regulacji szlaku sygnalizacji komórkowej NF-kB w odpowiedzi na stres oksydacyjny. (Projekt badawczy nr N301 040 31/1298. Finansowanie z MNiSW. Czas realizacji: 2006-2009)


Porównawcza analiza długości telomerów, częstości aberracji chromosomowych i kinetyki naprawy uszkodzeń DNA w limfocytach krwi obwodowej dawców kontrolnych oraz pacjentów z nowotworami. (Projekt badawczy nr: 3 PO5D 029 25. Finansowanie z MNiSW. Czas realizacji: 2003-2006)


Rola PARP-I w naprawie pęknięć dwuniciowych DNA. (Projekt badawczy nr 3 PO4A 036 24. Finansowanie z MNiSW. Czas realizacji: 2003-2005)


Projekty zagraniczne od 2005

Realizing the European Network in Biodosimetry. RENEB in UE CORDIS program. Utworzenie sieci laboratoriów biodozymetrycznych w Europie. 7th FWP (Finansowanie z UE. Czas realizacji: 2011-2015)


NewLancer - New MS Linking for an Advanced Cohesion in Euratom Research. 7th FWP (Finansowanie z UE. Czas realizacji: 2011-2013)


Multi-disciplinary biodosimetric tools to manage high scale radiological casualties - MULTIBIODOSE in UE SECURITY program. Wielodyscyplinarne narzędzia biodozymetryczne do zastosowania w wypadkach radiacyjnych o dużej skali. 7th FWP (Projekt badawczy nr SEC-GA-2009-241536 78(042). Finansowanie z UE. Czas realizacji: 2010-2013)

http://www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/529

Impact of Nanomaterials on Human Health: Lessons from in vitro and animal models. Wpływ nanomateriałów na zdrowie człowieka: wiedza płynąca z in vitro i modeli zwierzęcych. (Projekt badawczy nr PNRF-122-AI-1/07. Finansowany z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. Czas realizacji: 2008-2011)

http://www.pnrf122.org