CENTRUM RADIOBIOLOGII
I DOZYMETRI BILOGICZNEJ


 CERAD

Lata
Wydarzenia

1955
Powstanie Instytutu Badań Jądrowych (IBJ) a w nim Zakładu Ochrony Zdrowia
Kier. doc. dr med. Edward Kowalski (przedtem w Instytucie Hematologii); utworzenie Pracowni Radiobiologicznej

1957
Zmiana nazwy na Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, podział na 5 pracowni: Biochemii Radiacyjnej, Patofizjologii Radiacyjnej,
Radiobiologii Komórkowej, Dozymetrii Biologicznej, Metabolizmu Radionuklidów

1957-1967
Kier. prof. dr med. Edward Kowalski

1967
Śmierć prof. Kowalskiego

1967-1983
Kier. prof. dr hab. Maria Kopeć

1983
W czasie stanu wojennego, wobec aktywności opozycyjnej w IBJ, w wyniku decyzji gen. Jaruzelskiego - podział IBJ na 3 instytuty. Żerański oddział IBJ przekształcony w Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. W ramach represji - zwolnienie ze stanowiska kierownika zakładu prof. Kopeć, zwolnienie z pracy 6 pracowników, inni odchodzą sami lub nie wracają ze staży zagranicznych i pozostają na emigracji.

1983-1990
Kier. prof. dr hab. Zbigniew Szot

1990
Odejście prof. Szota na emeryturę. Pozostają tylko 2 pracownie – Radiobiologii Komórkowej i Dozymetrii Biologicznej

1990-2007
Kier. prof. dr hab. Irena Szumiel

2007- obecnie
Kier. prof. dr hab. Marcin Kruszewski

LATA
TEMATYKA BADAŃ W KOLEJNOŚCI POJAWIANIA SIĘ

1955

Instytut Badań JądrowychInstytut Chemii i Techniki Jądrowej

2013
 • Opracowanie procedur postępowania w przypadkach awarii i wystąpienia choroby popromiennej
 • Badanie mechanizmów i następstw oddziaływania promieniowania jonizującego na układ krwiotwórczy i jego zmianami w przebiegu choroby popromiennej
 • Biosynteza hemu, degradacja popromienna hemoglobiny
 • Mechanizmy fibrynolizy
 • Skażenia wewnętrzne radionuklidami i metody ich wykrywania i usuwania z organizmu strontu-90, plutonu i jodu-131.
 • Popromienne dziedziczne zaburzenia proliferacji komórek ssaków
 • Erytropoeza
 • Metody radiochromatograficzne
 • Działanie biologiczne różnych związków trytu
 • Metodyka badania aberracji chromosomowych i czynniki modyfikujące ich częstość
 • Skutki łącznego działania kompleksów platyny i promieniowania X
 • Późne zmiany biochemiczne w tkankach napromienionych zwierząt
 • Mechanizmy promieniowrażliwości komórkowej i czynniki modyfikujące
 • Radiacyjna agregacja kolagenu
 • Podłoże odwrotnej krzyżowej wrażliwości komórek L5178Y –R i –S na promieniowanie X i UV
 • Rola żelaza we wrażliwości komórkowej na nadtlenek wodoru
 • Rola sygnalizacji komórkowej w odpowiedzi adaptacyjnej limfocytów
 • Badanie naprawy uszkodzeń DNA (metoda kometowa, elektroforeza pulsowa) i roli sygnalizacji komórkowej
 • Dinitrozylowe kompleksy żelaza
 • Nowe metody badania aberracji chromosomowych i ich zastosowanie w dozymetrii biologicznej
 • Nanotoksykologia