Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Instytut Chemii I Techniki Jądrowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2007-08-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-27.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna w 74,34 częściach na 100 możliwych z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W IChTJ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z europejskiego testu „Tingtun Checker
Data sporządzenia Deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25 i uzupełniono 25.03.2021
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Roman Janusz tel; 22 504 1220, mail „r.janusz@ichtj.waw.pl” Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Instytut Chemii I Techniki Jądrowej mieści się w Warszawie, ul. Dorodna 16. Instytut nie dysponuje budynkami ogólnodostępnymi , wejście do Instytutu jest możliwe po uzyskaniu zgody .

Interesanci przyjmowani są w dwóch budynkach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
Prace z obecnością ludzi wykonywane są w 18 budynkach, 11 jest dostosowanych dla osób niepełnosprawnych . W 7 budynkach niedostosowaniem jest głównie brak wind.

Instytut posiada miejsca wydzielone dla parkowania osób niepełnosprawnych.

Drogi wewnętrzne są dostosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.