Centrum Radiochemii - projekt
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY


1. Nazwa zamówienia :
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno-biurowym Nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie w ramach realizacji projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 "Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej".
2. Adres obiektu :
Budynek laboratoryjno-biurowy Nr 2
ul. Dorodna 16 ; 03-195 Warszawa
3. Nazwa i adres zamawiającego :
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16 ; 03-195 Warszawa
4. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień :
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
5. Imię i nazwisko osób opracowujących program
 • Krzysztof Łyczko
 • Krzysztof Boroch
 • Sylwia Ptaszek
 • Katarzyna Osmulska
 • Andrzej Rutkowski
6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego :
 • Strona tytułowa
 • Spis zawartości i programu
 • Część opisowa
 • Część informacyjna
 • Część graficzna
 Centrum Radiochemii - projekt
SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU
FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO


I. CZĘŚĆ OPISOWA
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
  1. Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu
   1. Powierzchnie poddane przebudowie
   2. Instalacje poddane przebudowie
  2. Uwarunkowania techniczne
  3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe
   1. Budynek
   2. Wykaz pomieszczeń przewidzianych do remontu
 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
  1. Wytyczne ogólne
   1. Założenia wstępne do opracowania projektu
   2. Prognozowany zakres badań
  2. Wytyczne szczegółowe
   1. Wymagania dotyczące przeznaczenia pomieszczeń
   2. Wymagania dotyczące wyposażenia technologicznego
   3. Wymagania dotyczące architektury
   4. Wymagania dotyczące konstrukcji
   5. Wymagania dotyczące opracowania projektu
II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA
 1. Oświadczenia
 2. Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej
III - CZĘŚĆ GRAFICZNA
 1. Rozkład planowanych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem
 Centrum Radiochemii - projekt
I. CZĘŚĆ OPISOWA


I. OPIS OGÓLNY PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno – biurowym Nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie w ramach realizacji projektu „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej”, składającej się w szczególności z:
 • projektu technologicznego,
 • projektu architektonicznego,
 • projektu wymiany instalacji sanitarnych,
 • projektu wymiany instalacji elektrycznych,
 • innych projektów, niezbędnych do realizacji prac remontowych,
 • uzyskanie uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno – higienicznych (Sanepid), bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i PIP oraz ochrony środowiska (dozór jądrowy),
 • opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż,
 • opracowanie specyfikacji technicznych.


Celem zamówienia jest dostosowanie istniejących pomieszczeń budynku do wymagań projektu pn.: „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej”Opracowane projekty powinny uwzględniać pełen zakres robót niezbędny do realizacji prac remontowych pod kątem uzyskania założonego celu.

1.1. Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu

Budynek położony jest na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie przy ulicy Dorodnej 16, w zabudowie wolnostojącej. Obiekt jest częściowo podpiwniczony w rejonach dwóch klatek schodowych, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze przeznaczone na wentylatornię i pomieszczenia pomocnicze. Pod całym budynkiem wzdłuż przebiega kanał przełazowy, gdzie biegną przewody instalacyjne.Konstrukcja budynku:


Żelbetowa, szkieletowa prefabrykowana. Konstrukcję stanowią 3 rzędy słupów połączonych w kierunku poprzecznym podciągami, na których opierają się płyty prefabrykowane żebrowe. Podciągi wraz ze słupami tworzą ramy w układzie poprzecznym. Ściany osłonowe wykonane z cegły silikatowej. Dach płaski żelbetowy kryty papą.

1.1.1. Powierzchnie poddane przebudowie i remontowi:

 • Piwnica – 120,5 m2
 • Parter – 609,4 m2
 • I Piętro – 769,5 m2

1.1.2. Instalacje poddane przebudowie i remontowi

 • Instalacja wentylacji mechanicznej,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja telefoniczna i komputerowa,
 • instalacja sygnalizacji pożaru,
 • instalacja kontroli dostępu,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • instalacja wodno – kanalizacyjna,
 • instalacje gazowe.

UWAGA: projektowaniem instalacyjnym należy objąć cały budynek.

1.1. Uwarunkowania techniczne.

Warunki techniczne dla wszystkich sieci jak również warunki obsługi komunikacyjnej budynku nie zmieniają się.

1.2. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

1.3.1. Budynek laboratoryjno – biurowy Nr 2 został zaprojektowany i wybudowany na potrzeby

statutowej działalności Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie budynek ma przestarzałą infrastrukturę badawczą. Pomieszczenia budynku przewidziane do remontu i adaptacji charakteryzują się znacznym stopniem wyeksploatowania technicznego i niedostosowania do wymogów i standaryzacji, obowiązujących przepisów, oraz brakiem funkcjonalności z punktu widzenia założonego celu, tj. prowadzenia kompleksowych badań naukowych ukierunkowanych na nowe technologie i nowe materiały dla energetyki jądrowej (nowe paliwa jądrowe, technologie unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych) i dla medycyny nuklearnej (nowe radionuklidy medyczne i radiofarmaceutyki oraz metody ich otrzymywania). Część pomieszczeń została częściowo wyremontowana i obecnie znajdują się w nich funkcjonujące:


 • Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych
 • Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych.

 • UWAGA: projektowaniem w zakresie instalacyjnym należy objąć pomieszczenia całego budynku z uwzględnieniem możliwości wykonania robót budowlanych w kolejnym etapie.

 Centrum Radiochemii - projekt
1.1.1 WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO REMONTU:


Nr pom.

wg. z proj. architekt.

Funkcja pomieszczenia wg. archiwalnego projektu

architektonicznego

Powierzchnia

PIWNICE

5

magazyn kwasów

23,8

6

magazyn wody destylowanej

16,0

7

ładownia akumulatorów

16,0

8

Schowek

6,0

9

magazyn odpadów radioaktywnych

17,2

10

magazyn substancji promieniotwórczych

19,8

 

Korytarz

21,8

RAZEM:

120,5

PARTER

101 do 107

Hala spektrografii

75,6

109 do 111

Pracowania aparat.

37,8

 

Sanitariaty

 

 

Magazynek

 

102 do 116

pracownia spektrografii (8 pomieszczeń)

151,2

130

warsztat elektryczny

18,9

132

warsztat mechaniczny

18,9

 

Sanitariaty

16,0

134

Śluza

9,1

136

pomieszczenia laboratoryjne pracowni chemii produktów rozszczepialnych

18,9

138

18,9

140

18,9

131

Biblioteka

18,9

133

Sekretariat

18,9

135

pokój kierownika

18,9

137

pomieszczenie laboratoryjne pracowni chemii produktów rozszczepialnych

18,9

139

Śluza

9,1

141

pomieszczenia laboratoryjne pracowni chemii produktów rozszczepialnych

18,9

143

18,9

145

18,9

 

Korytarz

33,5

RAZEM:

609,4

I PIĘTRO

214

pomieszczenia laboratoryjne pracowni analizy śladów

18,9

216

18,9

218

18,9

220

18,9

222

pomieszczenia laboratoryjne pracowni chemii atomów wzbudzonych

18,9

224

18,9

226

18,9

228

18,9

230

18,9

232

18,9

 

Sanitariaty

16,0

234

pomieszczenia laboratoryjne pracowni zastosowania izotopów

18,9

236

18,9

248

18,9

240

18,9

213

pomieszczenia laboratoryjne og. Tech.

18,9

215

18,9

217

18,9

219

pomieszczenia laboratoryjne pracowni chemii atomów wzbudzonych

18,9

221

18,9

223

18,9

225

18,9

227

pomieszczenia laboratoryjne pracowni zastosowania izotopów

18,9

229

18,9

231

18,9

233

18,9

235

18,9

237

18,9

239

18,9

202

pomieszczenia laboratoryjne pracowni spektrofotometrycznej

18,9

204

18,9

206

18,9

208

18,9

210

18,9

212

18,9

WC

4,0

Magazynek

2,0

201

18,9

203

18,9

 

Korytarz

67,1

RAZEM:

769,5

 Centrum Radiochemii - projekt
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wytyczne ogólne

Założenia wstępne do opracowania projektu.

Opracować kompletną dokumentację projektową remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno – biurowym Nr 2, w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie, która umożliwi wykonanie, w kolejnym etapie, remontu i adaptacji przestarzałej infrastruktury badawczej budynku oraz wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę. Umożliwi to prowadzenie kompleksowych badań naukowych ukierunkowanych na nowe technologie i nowe materiały dla energetyki jądrowej (nowe paliwa jądrowe, technologie unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych) i dla medycyny nuklearnej (nowe radionuklidy medyczne i radiofarmaceutyki oraz metody ich otrzymywania).
Zakłada się urządzenie w dwóch częściach budynku pracowni izotopowych klasy II, odrębne dla prac w dziedzinie chemii radiofarmaceutycznej (I piętro) i w dziedzinie chemicznych aspektów energetyki jądrowej (parter). Pozwoli to na stosowanie otwartych źródeł promieniotwórczych o aktywnościach do 1 GBq dla izotopów grupy pierwszej (m.in. 241Am) i do 100 GBq dla izotopów grupy trzeciej (m.in. 188Re).
Projekt powinien uwzględniać uzyskanie następującej infrastruktury badawczej:

 • pracownie izotopowe klasy II: 4 w laboratorium radiochemicznym i 4 w laboratorium radiofarmaceutycznym,
 • 3 pracownie izotopowe klasy III w lab. radiochemicznym,
 • laboratoria chemiczne (4 pracownie),
 • laboratoria syntez chemicznych (1 pracownia),
 • laboratoria aparaturowe (5 pracowni),
 • 5 pomieszczeń pomocniczych,
 • 12 pokoi do pracy koncepcyjnej.

Remont i adaptacja pomieszczeń umożliwi prowadzenie bezpiecznej pracy z otwartymi źródłami promieniowania jonizującego o dużych aktywnościach oraz pracę w warunkach wysokiej czystości wymaganych w radiofarmacji. Planowana infrastruktura Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej umożliwi realizację nowych prac innowacyjnych i rozwinięcie zakresu dotychczas prowadzonych badań.

W opracowaniu projektowanym należy przewidzieć wydzielenie dwóch części budynku na pracownie izotopowe klasy II, odrębne dla prac w dziedzinie chemii radiofarmaceutycznej (I piętro) i w dziedzinie chemicznych aspektów energetyki jądrowej (parter). Pozwoli to na stosowanie otwartych źródeł promieniotwórczych o aktywnościach do 1 GBq dla izotopów grupy pierwszej (m.in. 241Am) i do 100 GBq dla izotopów grupy trzeciej (m.in. 188Re). Przepisy zapewniające bezpieczeństwo osób pracujących z otwartymi źródłami promieniowania jonizującego wymagają, żeby laboratoria izotopowe klasy II wyposażone były w śluzę sanitarno-dozymetryczną (przystosowaną do zmiany odzieży personelu z codziennej na odzież używaną w laboratorium oraz do obmycia i ewentualnej dekontaminacji całego ciała). W każdej ze śluz należy przewidzieć toaletę, umywalkę i natrysk. W obecnym laboratorium radiochemicznym Centrum Radiochemii (na parterze budynku), któremu zamierza się przywrócić klasę II, i które będzie wykorzystywane do prac badawczych ukierunkowanych na potrzeby energetyki jądrowej, należy przewidzieć modernizację dwóch istniejących już śluz: oddzielnie damskiej i męskiej. Przy wejściu do nich, zaraz za śluzą, należy przewidzieć bramkę dozymetryczną do pomiaru skażeń promieniotwórczych całego ciała. Dwie takie same śluzy należy przewidzieć w tym samym pionie na I piętrze budynku, gdzie planuje się umieścić laboratorium izotopowe klasy II przeznaczone do prac ukierunkowanych na radiofarmację i w związku z tym wymagające wysokiej czystości chemicznej i sterylności pomieszczeń. W pomieszczeniach laboratoryjnych klasy II usytuowanych na I piętrze należy przewidzieć bramkę dozymetryczną do pomiaru skażenia radioaktywnego rąk i obuwia, wraz z sondą do pomiaru całego ciała. Na I piętrze budynku planuje się utworzyć trzy pracownie radiochemiczne klasy III, przy których należy przewidzieć bramkę dozymetryczną do pomiaru skażeń rąk i obuwia. Do wszystkich pomieszczeń laboratoryjnych II i III klasy izotopowej użytkownik zakupi sondy i sygnalizatory ciągłego monitoringu skażeń radioaktywnych. Należy przewidzieć także aparaturę do rejestracji tych skażeń, która zostanie umieszczona w punkcie monitorowania wszystkich laboratoriów klasy II i III, którą planuje się wyodrębnić w sali seminaryjnej. W laboratorium izotopowym klasy II na parterze planuje się zainstalowanie nowoczesnej komory gorącej z dystansowymi manipulatorami kulowymi, przeznaczonej do pracy ze źródłami promieniowania gamma i beta o dużych aktywnościach oraz do rozdozowywania preparatów promieniotwórczych o wysokich aktywnościach. Komora zostanie zakupiona przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania przetargowego. Do prac ze źródłami promieniowania gamma i beta o mniejszych aktywnościach (np. z rozdozowanymi próbkami) należy przewidzieć odpowiednią liczbę dygestoriów radiochemicznych, zapewniających obsłudze bezpieczną pracę. Natomiast w pracowniach chemicznych, aparaturowych i syntez chemicznych praca będzie się odbywała z wykorzystaniem dygestoriów chemicznych. Proponowane przez Zamawiającego ilości i rozmieszczenie dygestoriów między poszczególne pomieszczenia laboratoryjne są zaprezentowane na rysunkach na str 22 i 23. Ponadto w celu zapewnienia zgodnej z przepisami, bezpiecznej pracy z otwartymi źródłami promieniowania alfa, ukierunkowanej na potrzeby zarówno energetyki jądrowej, jak i medycyny nuklearnej, Centrum Radiochemii należy przewidzieć szczelne boksy rękawicowe wykonane z tworzyw sztucznych z podłączeniem do wentylacji wyciągowej. Do pomieszczeń laboratoryjnych planuje się również zakupić odpowiednią ilość stołów laboratoryjnych (przyściennych, wyspowych i wagowych).

Dla planowanej inwestycji ważne jest oddzielenie przestrzeni laboratoryjnej (pracownie radiochemiczne i chemiczne) od pomieszczeń pracy koncepcyjnej (cichej) oraz od klatki schodowej poprzez zamontowanie wewnętrznej, przeszklonej ścianki ze skrzydłem drzwiowym oraz spełnienie współczesnych wymogów bezpieczeństwa pracy naukowo-badawczej w zakresie chemii, a zwłaszcza radiochemii. Praca w zmodernizowanych laboratoriach powinna znacznie polepszyć warunki ochrony radiologicznej personelu. Infrastruktura budynku wymaga remontu i adaptacji, nie tylko ze względu na długotrwałą eksploatację obiektu, ale także z powodu obowiązujących obecnie przepisów b.h.p. Konieczne jest usunięcie wykonanych z materiałów niespełniających obecnych przepisów p.poż. ścianek działowych, dzielących pomieszczenia laboratoryjne i zastąpienie ich ściankami z cegły lub z płyt gipsowych. Niektóre ścianki działowe powinny zostać usunięte w celu powiększenia wybranych pomieszczeń laboratoryjnych. Usunięcie z laboratoriów i korytarzy elementów drewnianych (tj. szaf) i zastąpienie ich podobnymi elementami wykonanymi z materiałów ogniotrwałych, np. metalowych, jest niezbędnym warunkiem dalszego prowadzenia prac chemicznych i radiochemicznych.

 Centrum Radiochemii - projekt
PROGNOZOWANY ZAKRES BADAŃ

W latach 2010 - 2014 w Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej przewiduje się, że będą realizowane projekty naukowo-badawcze w następujących kierunkach:RADIOFARMACEUTYKI DLA MEDYCYNY NUKLEARNEJ (OCHRONA ZDROWIA)

 1. PROJEKT „RADIOFARMACEUTYKI PET”
 2. PROJEKTY „RADIONUKLIDY DLA MEDYCYNY NUKLEARNEJ”
 3. ROJEKTY „RADIOFARMACEUTYKI RECEPTOROWE”
 4. PROJEKT „CHARAKTERYZACJA OTRZYMANYCH PREKURSORÓW ORAZ RADIOFARMACEUTYKÓW”


CHEMICZNE ASPEKTY ENERGETYKI JĄDROWEJ

 1. PROJEKT ”ACSEPT” (Actinide recycling by separation and Transmutation – Recykling aktynowców poprzez rozdzielenie i transmutację
 2. PROJEKT ”TOR” (Analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym).
 3. PROJEKT „URAN” (Analiza możliwości pozyskania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych)
 4. PROJEKTY „UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH”
 5. PROJEKT „PALIWA JĄDROWE”
 6. PROJEKT „POMIARY PORÓWNAWCZE SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH”


W ramach badań prowadzonych na potrzeby medycyny nuklearnej (ochrona zdrowia) zamierzamy:

 • opracować metody otrzymywania nowych radionuklidów dla medycyny nuklearnej
 • opracować generatory radionuklidów oraz otrzymać nowe radionuklidy terapeutyczne o określonych typach i energiach promieniowania.
 • wykonać syntezy kompleksów zawierających radionuklidy terapeutyczne i diagnostyczne w skali beznośnikowej, a następnie zbadać właściwości chemiczne i fizyczne tych kompleksów, np. lipofilowość, trwałość termodynamiczną i kinetyczna tych związków w roztworach zawierających ligandy mogące konkurować w kompleksowaniu.
 • dla proponowanych do syntezy prekursorów radiofarmaceutyków określić strukturę krystalograficzną analogicznego kompleksu zsyntezowanego w ilościach wagowych.


W ramach badań dotyczących chemicznych aspektów energetyki jądrowej zamierzamy:

 • opracować nowe skuteczne technologie unieszkodliwiania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych pochodzących z elektrowni jądrowych, a w szczególności opracować radiochemiczne technologie wydzielania długożyciowych izotopów aktynowców mniejszościowych (ameryk, kiur), a potem ich konwersji w tlenki mieszane (MOX), co umożliwi transmutację tych aktynowców do nuklidów krótkożyciowych i stabilnych,
 • zbadać wpływ wykorzystania prętów z dwutlenkiem toru (ThO2) w reaktorze wodno-ciśnieniowym (PWR) na oszczędność surowców jądrowych, na parametry bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego, na ochronę środowiska oraz na wskaźniki ekonomiczne wytwarzanej w reaktorze energii,
 • przeprowadzić analizę możliwości otrzymywania uranu stosowanego do produkcji paliwa dla jądrowych reaktorów energetycznych w oparciu o krajowe zasoby tego surowca oraz materiały odpadowe z przemysłu,
 • opracować metodykę pomiarów stężeń radionuklidów naturalnych i antropogenicznych do wyznaczenia radiologicznego stanu zerowego terenów wokół mających powstać w kraju elektrowni jądrowych,
 • opracować skuteczne i energooszczędne technologie unieszkodliwiania (zatężania i zestalania) średnio- i niskoaktywnych ciekłych odpadów promieniotwórczych, zwłaszcza z elektrowni jądrowych, oraz opracować instalacje umożliwiające realizację tego celu.

Przewidywane jest rozpoczęcie realizacji projektu: „Badania nad syntezą ceramicznych paliw reaktorów jądrowych”. Celem projektu jest opracowanie nowych typów paliw do wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTGR) z wykorzystaniem technologii zol-żel.

Przewidywana jest także realizacja corocznych zadań: „Przygotowanie i prowadzenie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania w środowisku wybranych radioizotopów przez placówki specjalistyczne prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju”. Celem prac będzie analiza i kontrola jakości pomiarów promieniotwórczych skażeń środowiska naturalnego prowadzonych rutynowo przez wytypowane polskie placówki specjalistyczne.

 Centrum Radiochemii - projekt
1.1 WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE
1.1.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ


Nr pom.

wg. z proj. architekt

Nr pom. wg. planu

Funkcja przeznaczenia pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa m²

Uwagi

1

2

3

4

5

PARTER

Laboratorium Radiochemiczne kat. II

113+145

1

Pracownia Radiochem. kat. II

38,8

 

141

2

Pracownia Radiochem. kat. II

18,9

 

139

2a

Śluza

9,1

 

138+140

3

Pracownia Radiochem. kat. II

38,8

 

136

4

Pracownia Radiochem. kat. II

18,9

 

134

4a

Śluza

9,1

 

Laboratorium Aparaturowe

137

5

Pracownia Aparaturowa

18,9

 

135

6

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

133

7

Sekretariat

18,9

 

131

8

Pomieszczenie Kierownika Centrum

18,9

 

Brak

9

Magazyn

3,0

 

130+132

10

Sala seminaryjna

38,8

 

Sanitariaty

11

Toaleta

 

wyremontowane

116

47

Pomieszczenia do remontu technicznie uzasadnionego

18,9

 

114

48

18,9

 

sanitariaty

49

Toaleta

 

 

sanitariaty

50

Toaleta

 

 

112

51

Pomieszczenia do remontu technicznie uzasadnionego

18,9

 

110

52

18,9

 

108

53

18,9

 

106

54

18,9

 

104

55

18,9

 

102

56

18,9

 

101+103+105+107

57

75,6

 

109

58

Pracownia aparat.

 

wyremontowane

111

59

Pracownia aparat.

 

wyremontowane

I PIĘTRO

Laboratorium Radiofarmaceutyczne kat.II

237+239

12

Lab. Radiofarmaceutyczne kat. II

38,8

należy przewidzieć możliwość dostarczania próbek radioaktywnych z parteru

233+235

13

Lab. Radiofarmaceutyczne kat. II

38,8

 

Brak

13a

Śluza

 

 

238+240

14

Lab. Radiofarmaceutyczne kat. II

38,8

 

234+236

15

Lab. Radiofarmaceutyczne kat. II

38,8

 

Brak

15a

Śluza

 

 

Laboratorium Aparaturowe cd.

231

16

Pracownia Aparaturowa

18,9

 

229

17

Pracownia Aparaturowa

18,9

 

 

Sanitariaty

18

Toaleta

 

wyremontowane

227

19

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

232

20

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

225

21

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

230

22

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

223

23

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

228

24

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

Laboratorium Aparaturowe Cd.

226

25

Pracownia Aparaturowa

18,9

 

221

26

Pracownia Aparaturowa

18,9

 

Laboratorium Syntez Chemicznych

219

27

Pracownia Syntez Chemicznych

18,9

 

Laboratorium Chemiczne

217

29

Pracownia Chemiczna

18,9

 

Laboratorium Radiochemiczne kat. III

224+222

28

Pracownia Radiochemiczna kat. III

37,8

 

220+218

30

Pracownia Radiochemiczna kat. III

37,8

 

215+213

31

Pracownia Radiochemiczna kat. III

37,8

 

Laboratorium Chemiczne cd.

216

32

Pracownia Chemiczna

18,9

wyremontowana

214

33

Pracownia Chemiczna

18,9

 

 

Sanitariaty

34

Toaleta

 

 

Sanitariaty

35

Toaleta

 

 

211

36

Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych

18,9

 

209

37

Laboratorium pomiarowe dawek technologicznych

18,9

wyremontowane

208

38

18,9

205

39

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

203

40

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

201

41

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

202

42

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

204

43

Pomieszczenie pracy koncepcyjnej

18,9

 

Laboratorium Chemiczne cd.

208+206

44

Pracownia Chemiczna

37,8

 

210

45

Pracownia Chemiczna

18,9

 

 

212

46

Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych

18,9

wyremontowane

PIWNICA

10

60

Warsztat

19,8

 

9

61

Magazyn Radioizotopów

17,2

 

Schowek

62

Schowek

 

 

7

63

Magazyn  sprzętu laboratoryjnego

16

 

6

64

Magazyn  sprzętu laboratoryjnego

16,0

 

5

65

Magazyn odczynników chemicznych

23,8

 

 Centrum Radiochemii - projekt
1.1.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO.


Przewidziane do zakupu kluczowe urządzenia technologiczne oraz wymagania technologiczne:

 • Komora gorąca:

  przewiduje się jej umieszczenie na parterze, w laboratorium radiochemicznym klasy II. Na zainstalowanie komory (układu komór) należy przewidzieć połowę pomieszczenia laboratorium radiochemicznego klasy II. Komora będzie wymagała zasilania prądem elektrycznym oraz wentylacji. Ponadto dla urządzenia należy przewidzieć fundament, który przeniesie jej znaczny ciężar rzędu kilku ton/ m2. Szacowane rozmiary układu komór (szer. x głęb. x wys.): 3500 x 1500 x 2000 mm. Zakup komory będzie przedmiotem odrębnego postępowanie przetargowego. Dodatkowe informacje o urządzeniu Zamawiający przekaże niezwłocznie po jego zakupie. • Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski:

  nacisk na podłoże ok. 500 kg na 0,64 m2; układ złożony z dyfraktometru (szer x głęb x wys: 1150 x 1000 x 1950 mm), systemu chłodzenia, zbiornika na ciekły azot, układu sterującego temperaturą azotu i komputera; cały układ zainstalowany będzie w laboratorium aparaturowym, wymaga on oddzielnego pomieszczenia. Zasilanie 230/110 V, moc 11 + 0,07 kW, wymaga chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym. Część pomiarowa (około 2/3 pomieszczenia) powinna być oddzielona przeszkloną ścianką wewnętrzną od części w której przygotowuje się kryształ do pomiaru oraz stanowiska komputerowego sterującego pracą dyfraktometru. • Spektrometr masowy:

  będzie umieszczony na stole laboratoryjnym lub na podłodze w lab. aparaturowym; wymiary szacunkowe (szer. x głęb. x wys.): 640 x 950 x 132 mm, waga 160 kg, wymagana butla z argonem lub azotem, zasilanie 220 V, moc 5 kW. • Analizator TGA-DTA (TGA-DSC) (Termowaga) sprzężony ze spektrometrem FT-IR:

  dla analizatora TGA-DTA wymagane stabilne podłoże - stół antywibracyjny, zasilanie 230 V i moc 5 kW oraz butle z azotem i ze sprężonym powietrzem. Dla spektrometru w podczerwieni wymagane będzie zasilanie 230 V i moc około 0,1 kW oraz butla z azotem. • Piec próżniowy z ogrzewaniem grafitowym:

  Wymiary zewnętrzne wraz ze sterowaniem (szer. x głęb. x wys.) 1250 x 1100 x 2000 mm; waga 1200 kg., moc 27 kW, otwarty system wody chłodzącej, wymagane butle z azotem i powietrzem. Ze względu na wagę umieszczony w lab. aparaturowym na parterze. Centrum Radiochemii - projekt
PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PEŁNE ZESTAWIENIE PLANOWANEJ DO ZAKUPU APARATURY.

Lp.

Nazwa aparatury

Ilość (szt.)

Zasilanie

Woda

Klima

Gazy tech.

Inne wymagania

1.

Licznik promieniowania gamma z automatycznym zmieniaczem próbek

1

100-240V / 0,15 + 0,07 kW

nie

nie

nie

wymiary (szer x głęb x wys): 1190 x 650 x 680 mm; waga 375 kg

2.

Spektrometr promieniowania alfa

1

230V / 0,25 + 0,07 kW

nie

nie

nie

wymiary (szer x głęb x wys): 500 x 410 x 300 mm; waga 25 kg

3

Chromatograf cieczowy z detektorem UV i detektorem radiometrycznym

2

230 V / 0,6 +0,07 kW

nie

tak

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

4.

Radiometryczny czytnik do pasków TLC

1

100-240 V / 0,1 + 0,07 kW

nie

nie

nie

wymiary (szer x głęb x wys): 460 x 300 x 300; waga 17 kg; umieszczony na stole

5.

Kalibrator dawek (Aktywnościomierz)

1

100-240 V / 0,09 kW

nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

6.

Komora Laminarna do pracy z promieniowaniem jonizującym

1

220-240 VAC / ok. 2 kW

nie

tak

nie

wymiary ( x szer x wys): 1420 x 780 x 2190 mm; umieszczona na podłodze w 'clean room-ie' w lab. radiofarmaceutycznym

7.

Manipulatorowa komora gorąca

1

 

 

nie 

 nie

zainstalowana w laboratorium radiochemicznym klasy. II na parterze, podłączenia do źródła zasilania i wentylacji oraz wzmocnione podłoża

8.

Boks rękawicowy do pracy z radioizotopami

3

220 V / 0,1 kW

tak

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym w lab. radiochemicznym klasy. II

9.

Bramka dozymetryczna pomiaru skażenia radioaktywnego całego ciała

1

230 V / 0,1 kW

nie

nie

nie

umieszczona na podłodze przy śluzie w strefie pracowni radiochemicznych klasy. II

10.

Stanowisko dozymetryczne pomiaru skażenia radioaktywnego rąk i obuwia

1

230 V / 0,04 kW

nie

nie

nie

umieszczone na podłodze przy śluzie w strefie pracowni  radiofarmaceutycznych klasy. II

11.

Sonda i sygnalizator skażeń radioaktywnych

11

230 V / 0,05 kW

nie

nie

nie

w każdym laboratorium izotopowym klasy. II i III

12.

Aparatura do rejestracji skażeń radioaktywnych

1

230 V / 0,07 kW

nie

nie

nie

umieszczona w sali seminaryjnej

13.

Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski

1

230/110 V

 11 + 0,07 kW

chłodzenie wodą z obiegiem zamkniętym

tak

nie

ok. 500 kg na 0,64 m2; układ złożony z dyfraktometru (1150x1000 mm), systemu chłodzenia, zbiornika na ciekły azot, układu sterującego temperaturą azotu i komputera, umieszczony w lab. aparaturowym, wymaga oddzielnego pomieszczenia

14.

Spektrometr Ramana

1

230 V / 0,3 + 0,07 kW

nie

tak

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

15.

Laboratoryjna prasa hydrauliczna (max. 15 t)

1

nie

nie

nie

nie

umieszczona na stole laboratoryjnym lub na podłodze w laboratorium aparaturowym ze spektrometrem FT-IR

16.

Układ umożliwiający komputerowe wybieranie detektorów dla spektrometru FT-IR

1

230 V

nie

tak

nie

element wyposażenia do posiadanego spektrometru FT-IR EQUINOX 55 firmy Bruker

17.

Spektrofotometr UV-VIS z przystawką termostatującą Peltie

1

220 V / 0,25 + 0,07 kW

nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym; wymiary (szer x głęb x wys): ok. 700 x 650 x 300 mm; waga do 50 kg

18.

Spektrofotometr UV-VIS

1

220 V / 0,15 + 0,07 kW

nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym; wymiary (szer x głęb x wys): ok. 700 x 650 x 300 mm; waga do 50 kg

19.

Spektrometr  masowy

1

5 kW

nie

tak

azot lub argon

umieszczony na stole laboratoryjnym lub na podłodze w lab. aparaturowym; wymiary szacunkowe (szer x głęb x wys): 640 x 950 x 132 mm, waga 160 kg

20.

Kolektor frakcji

1

230 V / 0,06 kW

nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym, wymiary  (szer x głęb): 440 x 350 mm

21.

Wyparka z pompą próżniową

2

220-240 V / 1,4 kW

tak (podłączenie do sieci wodociągowej)

nie

nie

umieszczona pod dygestorium chemicznym w lab. syntez chem.; wymiary (szer x głęb x wys): ok. 500 x 410 x 430; waga 20 kg

22.

Liofilizator (w zestawie z pompą próżniową)

1

230 V / 1,7 kW

nie

nie

azot

umieszczony razem z pompą próżniową na stole laboratoryjnym w lab. syntez chem.

23.

Mineralizator mikrofalowy

1

230 V / 1,85 kW

nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym, blisko wyciągu

24.

Chromatograf jonowy

1

230 V / 0,18 + 0,07 kW

nie

nie

azot

umieszczony na stole laboratoryjnym

25.

System do otrzymywania wody laboratoryjnej

3

230 V / 0,16 kW

tak (podłączenie do sieci wodociągowej)

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

26.

Analizator do oceny toksyczności in vivo

1

220 lub 240 V /  0,25 kW

Nie

tak

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym, wymiary (szer x głęb x wys): 40 x 42 x 20; ok. 10 kg

27.

Analizator TGA-DTA (TGA-DSC) (Termowaga)sprzężony ze spektrometrem FT-IR

1

230 V / 5 kW (dla termowagi); 230 V / 0,1 kW dla spektrometru FTIR

Nie

nie

 (azot  i  sprężone powietrze dla termowagi oraz azot dla spektrometru FT-IR)

stabilne podłoże - stół antywibracyjny (dla termowagi)

28.

Wiskozymetr elektroniczny

1

230 V / 1 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym  

29.

Piec muflowy

1

240 V / 3,6 kW

Nie

nie

tak (butla z N2 i z powietrzem)

umieszczony np. na stole laboratoryjnym

30.

Piec próżniowy z ogrzewaniem grafitowym

1

27 kW

tak (otwarty system wody chłodzącej)

nie

tak (butla z N2 i z powietrzem)

wymiary zewnętrne wraz ze sterowaniem (szer x głęb x wys) 1250 x 1100 x 2000 mm; waga 1200 kg

31.

Młynek

1

230 V / 1,3 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

32.

Analizator TOC

1

240 V / 1 kW

Nie

nie

butla z powietrzem lub O2 (99,999 %)

umieszczony na stole laboratoryjnym w pracowni aparaturowej,  wymiary (szer x głęb x wys): 440 x 560 x 450; waga ok. 40 kg

33.

Autoklaw

1

230 V / 2,5 kW

Nie

nie

tak (butla z N2)

umieszczony na stole laboratoryjnym w laboratorium radiochemicznym

34.

Ekstraktor automatyczny

1

230 V / 0,6 kW

tak (podłączenie do sieci wodociągowej i do odpływu)

nie

nie

umieszczony pod dygestorium chemicznym; wymiary (szer x głęb x wys): 405 x410 x 580 mm, waga 36 kg  w laboratorium radiochemicznym

35.

Ultratermostat z chłodzeniem

1

230 V / 2 kW

tak (podłączenie do sieci wodociągowej i do odpływu)

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

36.

Reometr

1

230 V / 0,6 kW

tak (podłączenie do sieci wodociągowej i do odpływu)

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

37.

Inkubator z wytrząsaniem - cyfrowy (T do 80 C)

1

230 V / 2,05 kW

tak (podłączenie do sieci wodociągowej i do odpływu)

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

38.

Mikroskop optyczny

1

230 V / 0,05 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole; wymiary (szer x x wys): 300 x 300 x 600 mm

39.

Aparat do pomiaru wielkości cząstek i potencjału zeta

1

230 V / 0,1 + 0,07 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole; wymiary (szer x x wys): 400 x 700 x 250 mm

40.

Lodówko-zamrażarka

5

230 V

Nie

nie

nie

typowa

41.

Zmywarka laboratoryjna

3

230 V x 3 / 7 kW

tak (podłączenie do sieci wodociągowej i do odpływu)

nie

nie

wymiary (szer x głęb x wys): 900 x 700 x 845 mm, waga 115 kg

42.

Waga analityczna

3

230 V / 0,05 kW

Nie

nie

nie

umieszczona na specjalnym stole wagowym

43.

Zestaw komputerowy do obliczeń kwantowo-mechanicznych

1

230 V / 0,08 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na biurku w pomieszczeniu pracy koncepcyjnej

44.

Komputery

8

230 V / 0,07 kW

Nie

nie

nie

umieszczone na biurkach w pomieszczeniach pracy koncepcyjnej Centrum Radiochemii - projekt
WYKAZ APARATURY POSIADANEJ


Lp.

Nazwa aparatury

Ilość (szt.)

Zasilanie

Woda

Klima

Gazy tech.

Inne wymagania

1

Wielokanałowy analizator promieniowania gamma (ORTEC)

1

230 V / 0,1 + 0,07 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole + umieszczony obok na podłodze dewar 30 litrowy z detektorem i osłoną ołowianą

2

Spektrofotometr UV-VIS, DU 68 (Beckman)

1

220 V / 0,15 + 0,07 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole; wymiary (szer x głęb x wys): ok. 700 x 650 x 300 mm; waga do 50 kg

3

Spektrometr FT-IR EQUINOX 55 (Bruker)

1

220 V / 0,1 + 0,07 kW

Nie

tak

tak (butla z N2)

umieszczony na stole; wymiary (szer x głęb x wys): ok. 800 x 600 x 350 mm; waga 50 kg

4

Chromatograf cieczowy z detektorem UV i detektorem radiometrycznym (Merck i Shimadzu)

2

230 V / 0,6 +0,07 kW

Nie

tak

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym

5

Stanowisko dozymetryczne pomiaru skażenia radioaktywnego rąk i obuwia

1

230 V / 0,04 kW

 

Nie

nie

nie

umieszczone na podłodze przy wejściu w strefie laboratoriów radiochemicznych kat. III

6

Aparat do elektroforezy bibułowej (Sigma-Aldrich)

2

210-250 V / 0,05 + 0,07 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole laboratoryjnym; wymiary (szer x x wys): 250 x 250 x 150 mm (zasilacz), 300 x 150 x 100 mm (płyta)

7

Analizator cienkowarstwowej chromatografii (TLC) z detektorem radiometrycznym gamma (IChTJ)

1

230 V / 0,1 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole; wymiary (szer x x wys): 440 x 360 x250 mm

8

Aparat do elektroforezy kapilarnej (Prince Technologies)

1

115-230 V / 0,3 + 0,07 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole;

9

Licznik promieniowania gamma (IChTJ)

2

230 V

Nie

nie

nie

umieszczony na stole; wymiary (szer x x wys): 300 x 300 x 250 mm

10

Licznik promieniowania gamma (Polon)

2

230 V

Nie

nie

nie

umieszczony na stole

11

Suszarka

5

220 V / 0,7 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole; wymiary (szer x x wys): 600 x 400 x600 mm; waga 32 kg

12

Mały piec

1

220- 240 V / 1,5 kW

Nie

nie

nie

umiesczony pod dygestorium; wymiary (szer x x wys): 300 x 300 x 600 mm

13

Waga analityczna

8

230 V

Nie

nie

nie

umieszczona na stole wagowym

14

System do otrzymywania wody laboratoryjnej (Millipore Direct-Q UV3)

1

100-230 V / 0,1 kW

Tak

nie

nie

umieszczona na stole laboratoryjnym; wymiary (szer x x wys): 300 x 400 x 550 mm

15

Pompa próżniowa (Vacuubrand MZ 2C NT)

1

207- 254 V / 1,8 kW

Nie

nie

nie

umieszczona na stole laboratoryjnym; wymiary (szer x x wys): 300 x 300 x 200 mm

16

Mikroskop projekcyjny

2

230 V / 0,05kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole, wymiary (szer x x wys): 300 x 440 x 500 mm

17

Reaktor szklany typu Sovirel

1

230 V

tak (podłącz epod do sieci wodociąg wodo i do odpływu)

nie

nie

umieszczony na stole, wymiary (szer x x wys): 600 x 300 x 1200 mm; współpracuje z ultratermostatem

18

Ultratermostat

2

230 V

Tak

nie

nie

umieszczony na stole, wymiary wymiary (szer x x wys): 350 x 320 x 510 mm;

19

Waga techniczna

2

230 V / 0,05 kW

Nie

nie

nie

umieszczona na stole wagowym

20

Piec laboratoryjny

1

220-230 V / 2 kW

Nie

nie

nie

umieszczony na stole, wymiary wymiary (szer x x wys): 600 x 700 x 780 mm, waga 85 kg

21

Piec programowalny Carbolite typ CSF 1200

1

 

Nie

nie

tak (butla z N2 i z powietrzem)

umieszczony na stole, wymiary wymiary (szer x x wys): 430 x 530 x 640 mm,

 Centrum Radiochemii - projekt
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY


 1. Rozwiązania architektoniczne powinny uwzględniać, że stolarka okienna została wymieniona w 2008 roku i nie podlega wymianie oraz wyremontowane zostały następujące pomieszczenia budynku: toalety (pomieszczenia nr 11 i 18), Pracownia Chemiczna (pomieszczenie nr 32), Pracownie Aparaturowe (pomieszczenia nr 58 i 59) oraz pomieszczenia Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych (na parterze i piętrze) i Laboratorium Pomiarowe Dawek Technologicznych (na piętrze).
 2. Dla planowanego zadania ważne jest oddzielenie przestrzeni laboratoryjnej (pracownie radiochemiczne i chemiczne) od pomieszczeń pracy koncepcyjnej (cichej) oraz od klatki schodowej.
 3. Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do porządku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.
 4. Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno-użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.
 5. Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania rachunku ekonomicznego i proporcji do kosztów związanych z funkcją realizowanego zadania.


1.1.1. Wymagania dotyczące konstrukcji.

 1. Zmiany konstrukcyjne – nie występują.
 2. Rozwiązania konstrukcji w elementach nowo-projektowanych muszą uwzględniać rozwiązania konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą współpracować.1.1.2. Wymagania dotyczące opracowania projektu

 1. Do opracowania projektów wykonawczych wykonawca projektu może przystąpić po uzgodnieniu i zatwierdzeniu koncepcji z Zamawiającym.
 2. W trakcie trwania prac projektowych wykonawca projektu zapewni:

  • informacje odnośnie możliwości realizowania wytycznych Zamawiającego w kontekście ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów budowlanych, wymagań norm i sztuki budowlanej,
  • informacje i konsultacje branżowe,
  • koordynację zespołu projektowego wraz z uzgodnieniami międzybranżowymi.

 3. Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne należy wykonać w wersji papierowej (graficznej i opisowej) w 5 egzemplarzach plus wersja elektroniczna na płytach DVD lub CD-ROM w formacie PDF.
 4. Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami, w programie Norma, Norma PRO lub innym współpracującym z tymi programami, należy wykonać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach plus wersja elektroniczna na płytach DVD lub CD-ROM.
 5. Wykonawca projektu będzie zobowiązany do jednokrotnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 6. Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana w oparciu o przedłożone wymagania, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu.
 7. Przed przystąpieniem do projektowania wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym.
 8. Dokumentacja techniczna musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa:

  • Ustawą z dnia 7 lipca 12994 r – Prawo budowlane,
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
  • innymi szczegółowymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej związanymi z procesem budowlanym.

 9. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 10. Oczekiwany zakres dokumentacji:

  1. Architektura:
   • ocieplenie elewacji
   • dachy i tarasy
   • detale architektoniczno–budowlane
   • podziały wewnętrzne
   • izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
   • izolacje termiczne
   • izolacje akustyczne
   • ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
   • komunikacja wewnętrzna w budynku
   • warstwy posadzkowe, ścienne i dachowe
   • wykończenie pomieszczeń
   • stolarka i ślusarka
   • inne.
  2. Konstrukcje budowlane:
   • założenia i szczegóły konstrukcyjne (wszelkich rodzajów konstrukcji)
   • gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji
   • obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajów konstrukcji)
   • zbrojenia konstrukcji żelbetowych
   • fundamenty i podstawy maszyn i urządzeń technologicznych
   • zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
   • inne.
  3. Instalacje sanitarne
   • instalacje wodno–kanalizacyjne
   • instalacje grzewcze wraz z technologią węzła cieplnego
   • instalacje wentylacji mechanicznej
   • klimatyzacja wskazanych pomieszczeń
   • instalacje gazowe
   • inne.
  4. Instalacje elektryczne
   • instalacje zasilania wraz z rozdzielnią lub tablicą rozdzielczą i złączem energetycznym
   • instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oświetleniowa
   • instalacje zasilania urządzeń technologicznych
   • instalacje niskonapięciowe i teletechniczne (SWN, SAP, DSO, telewizja przemysłowa)
   • automatyka i instalacje systemu monitorowania
   • instalacje sieci IT (sieć strukturalna pozwalająca na wewnętrzne przekazywanie sygnałów telefonicznych i systemu komputerowego)
   • instalacje dozoru i alarmu
   • instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciw-porażeniowej
   • inne instalacje specjalistyczne.
  5. Technologie pomieszczeń i funkcji specjalistycznych:
   • technologie pomieszczeń laboratoryjnych
   • technologie pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości
   • inne.
  6. Projekty aranżacji:
   • projekty wnętrz
   • projekty umeblowania i wyposażenia z doborem i wykazem mebli i wyposażenia katalogowego.
  7. Dokumentacja powinna zawierać także:
   • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż,
   • specyfikacje techniczne
   • charakterystykę energetyczną
   • charakterystykę ekologiczną
   • plan bioz
   • wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu
   • uzyskanie uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno – higienicznych (SANEPiD), bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i PIP oraz ochrony środowiska (dozór jądrowy).Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.

 Centrum Radiochemii - projekt
I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA


 1. Oświadczenia

  Zamawiający posiada :

  • prawo do władania nieruchomością
  • kopię mapy zasadniczej
  • archiwalną dokumentację techniczną budynku oraz dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej do wglądu w Dziale Inwestycji
  • Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek.


  Osoba do kontaktu :
  Tomasz Zawisza
  Telefon : 022 504 12 00


 2. Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej

  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006r. Nr 140 poz. 994).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r – w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
 Centrum Radiochemii - projekt
I. CZĘŚĆ GRAFICZNA