Centrum Radiochemii - projekt
 Centrum Radiochemii - projekt
ZADANIE 1
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


Opracowanie dokumentacji technicznej, środowiskowej, projektowej, studium wykonalności, przygotowanie SIWZ, organizacja przetargów, wybór wykonawcy, nadzory nad pracami budowlanymi, zarządzanie projektem w ramach Instytutu oraz niezbędne ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, usługi obce/ 04.2009-12.2011Stan realizacji przygotowania projektu i zarządzanie projektem.
Lp.

Umowa

Wykonawca

Ilość (szt./ kpl./)

Wartość umowy brutto (w PLN)

Data zawarcia umowy

1.

Wykonanie dokumentacji projektowej,wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno - biurowym Nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie w ramach realizacji projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 “Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej”

IOSIS Polska Sp.z o.o.
02-785 Warszawa ul.Puławska 303

1

239120

26.04.2010

2.

Nadzory nad pracami budowlanymi, zarządzanie projektem w ramach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

Zespół.
Kierownik mgr inż. Roman Janusz,
z-ca
dr Krzysztof Łyczko

1

 

 

 Centrum Radiochemii - projekt
ZADANIE 2
PRACE MODERNIZACYJNE W CENTRUM
RADIOCHEMII I CHEMI JĄDROWEJPrace remontowo-modernizacyjne (min. organizacja placu budowy, rozbiórki, prace modernizacyjne, montaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych)/ 07.2010-03.2011

Stan realizacji prac modernizacyjnych w Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej.Lp.

Umowa

Wykonawca

 

Wartość umowy brutto (w PLN)

Data zawarcia umowy

1.

Wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno - biurowym Nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie w ramach realizacji projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „ Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej ”.

Zakład Remontowo - Budowlany Tadeusz Pawłowski
03-481 Warszawa
ul. Szanajcy 11/89

1

7133242,94

10.12.2010

 

Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy 24.08.2011

2.

Prowadzenie inwestorskiego nadzoru nad robotami remontowo - modernizacyjnymi w trakcie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno - biurowym Nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie w ramach realizacji projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „ Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej ”.

IOSIS Polska Sp.z o.o.
02-785 Warszawa ul.Puławska 303

1

118349

24.11.2010

3.

Wykonanie robót budowlanych według Dokumentacji Technicznej (DT), tj. projektu remontu i adaptacji części pomieszczeń i korytarza na parterze budynku Nr 8 (ok. 200 m2 ) firmy IOSIS Polska Sp.z o.o. 02-785 Warszawa ul.Puławska 303, w ramach przygotowania placu budowy dla wykonania remontu budynku nr 2 ( realizacja projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „ Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej ”) w związku z pilną koniecznością kontynuowania prowadzonych przez Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej badań naukowych i doświadczeń laboratoryjnych - zadanie nr 2, inwestycja nr 10,1)

Batex Ewa Batorowicz
ul. Axentowicza 10/3804-644 Warzsawa

1

642585,7

29.07.2011

4.

Wykonanie polegające na dokończeniu przed sezonem jesienno-zimowym 2011/2012 na rzecz ICHTJ w ramach zadania 2 realizacji projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej” (inwestycja nr 10) niezbędnych robót budowlanych w zakresie co. i cw. w remontowanym na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie budynku laboratoryjno – biurowym Nr 2 w celu uzyskania możliwości ogrzania tego budynku Nr 2 siecią co. i stworzenia warunków umożliwiających utrzymanie budynku Nr 2 zgodnie z wymaganiami nakładanymi łącznie na Instytut – inwestora i zarządcę budynku, a zawartymi w art. 18 i art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.).

„MES” Sc.
Marek Sobociński Ewa Sobocińska Jerzy Szymański
(nazwa skrócona „MES” Sc ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 4 lok. 26

1

76 260 ,09

28.09.2011

5.

Wykonanie polegające na dokończeniu przed sezonem jesienno-zimowym 2011/2012 na rzecz ICHTJ w ramach zadania 2 realizacji projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej” (inwestycja nr 10) niezbędnych robót elektrycznych dla zapewnienia zasilania elektrycznego w remontowanym na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie budynku laboratoryjno – biurowym Nr 2 oraz dla umożliwienia uruchomienia w tym budynku mediów: co, cw. i wentylacji czynnych części laboratoriów w celu stworzenia warunków umożliwiających utrzymanie budynku Nr 2 zgodnie z wymaganiami nakładanymi łącznie na Instytut – inwestora i zarządcę budynku, a zawartymi w art. 18 i art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.).

Z.R.B. – ELPA Jesień Paweł 05-402 Otwock, ul. Pawia 3 m. 1

1

619 077 , 45

28.09.2011

6.

Wykonanie przed sezonem jesienno-zimowym 2011/2012 na rzecz ICHTJ w ramach zadania 2 realizacji projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej” (inwestycja nr 10) robót budowlanych polegających na dokończeniu remontu elewacji i wykonaniu obróbek blacharskich dachu oraz montażu aluminiowych drzwi zewnętrznych w budynku laboratoryjno – biurowym Nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie w celu dokonania uszczelnienia budynku Nr 2 i stworzenia warunków umożliwiających utrzymanie budynku Nr 2 zgodnie z wymaganiami nakładanymi łącznie na Instytut – inwestora i zarządcę budynku, a zawartymi w art. 18 i art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.).

Przedsiębiorstwo Budowlane TD Sp. z o.o.,
ul. Josepha Conrada 14/8,
01-922 Warszawa

1

848 433 , 23

28.09.2011

 Centrum Radiochemii - projekt
ZADANIE 3
WYPOSAŻENIE CENTRUM RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W APARATURĘ
NAUKOWO-BADAWCZĄ ZALICZANĄ DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Zakup sprzętu laboratoryjnego (min. manipulatorowa komora gorąca, monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski, spektrometr Ramana, spektrometr masowy, analizator TGA-DTA (TGA-DSC) (Termowaga))/ 04.2011-08.2012Stan realizacji zakupów aparatury i wyposażenia do Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej.Lp.

Wyszczególnienie

Ilość (szt./ kpl./)

Wartość brutto aparatu (w PLN)

Wartość umowy brutto (w PLN)

Termin wykonania umowy

1

Licznik promieniowania gamma z automatycznym zmieniaczem próbek

1

252 027,00

565 800,00

zrealizowane

2

Spektrometr promieniowania alfa

1

313 773,00

3

Chromatograf cieczowy z detektorem UV i detektorem radiometrycznym

2

558 880,46

558 880,46

zrealizowane

4

Radiometryczny czytnik do pasków TLC

1

161 769,60

161 769,60

zrealizowane.

5

Kalibrator dawek (Aktywnościomierz)

1

55 708,92

55 708,92

zrealizowane

6

Komora Laminarna do pracy z promieniowaniem jonizującym

1

70 233,00

70 233,00

zrealizowane

7

Manipulatorowa komora gorąca

1

1186000,00

1186000,00

zrealizowane

8

Boks rękawicowy do pracy z radioizotopami

3

585 603,00

585 603,00

zrealizowane

9

Bramka dozymetryczna pomiaru skażenia radioaktywnego całego ciała

1

produkcja własna

produkcja własna

zrealizowane

10

Stanowisko dozymetryczne pomiaru skażenia radioaktywnego rąk i obuwia

1

produkcja własna

produkcja własna

zrealizowane

11

Sonda i sygnalizator skażeń radioaktywnych -11szt/kpl.

1

produkcja własna

produkcja własna

zrealizowane

12

Aparatura do rejestracji skażeń radioaktywnych

1

13

Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski

1

1 636 582,65

1 636 582,65

zrealizowane

14

Spektrofotometr UV-VIS z przystawką termostatującą Peltie

1

150060,00

150060,00

zrealizowane

15

Spektrofotometr UV-VIS

1

17 509,05

17 509,05

zrealizowane

16

Spektrometr masowy

1

1200111,00

1200111,00

zrealizowane

17

Kolektor frakcji

1

24969,00

24969,00

zrealizowane

18

Wyparka z pompą próżniową

2

70110,00

70110,00

zrealizowane

19

Liofilizator (w zestawie z pompą próżniową)

1

110700,00

110700,00

zrealizowane

20

Chromatograf jonowy

1

381300,00

381300,00

zrealizowane

21

System do otrzymywania wody laboratoryjnej

1

24691,94

24691,94

zrealizowane

22

Analizator TGA-DTA (TGA-DSC) (Termowaga) sprzężony ze spektrometrem FT-IR

1

399996,03

399996,03

zrealizowane

23

Wiskozymetr elektroniczny

1

17505,36

17505,36

zrealizowane

24

Piec muflowy

1

24012,06

 

39267,75

 

zrealizowane

25

Piec do spopielania

1

15225,69

26

Piec próżniowy z ogrzewaniem grafitowym

1

490770,00

490770,00

zrealizowane

27

Analizator TOC

1

202 728,60

202 728,60

zrealizowane.

28

Autoklaw

1

100 245,00

100 245,00

zrealizowane

29

Ultratermostat z chłodzeniem

1

12 398,40

12 398,40

zrealizowane

30

Reometr

1

198030,00

198030,00

zrealizowane

31

Inkubator z wytrząsaniem - cyfrowy (T do 80 C)

1

18 450,00

18 450,00

zrealizowane

32

Wirówka laboratoryjna

1

18 073,80

18 073,80

zrealizowane

33

Pompa próżniowa odporna chemicznie

1

25719,30

25719,30

zrealizowane

34

Młynek

1

51783,00

51783,00

zrealizowane

35

Waga analityczna

1

11395,95

11395,95

zrealizowane

36

Zestaw komputerowy do obliczeń kwantowo-mechanicznych

1

28629,48

28629,48

zrealizowane

37

Komputery

7

34086,99

34086,99

zrealizowane

38

Zmywarka laboratoryjna

1

53997,00

53997,00

zrealizowane

39

Lodówko-zamrażarka

3

4822,01

4822,01

zrealizowane

40

Wielokanałowy analizator promieniowania gamma (priorytetowy aparat)

1

311190,00

311190,00

w trakcie realizacji

 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO UMÓW

 

 

9563513,06

 

 Centrum Radiochemii - projekt
ZADANIE 4
ZAKUP WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW I OPROGRAMOWANIA
DLA CENTRUM RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ


Zakup wyposażenia laboratoriów (min. drobny sprzęt laboratoryjny, stoły, szafki, biurka) oraz zakup komputerów, monitorów, drukarek oraz oprogramowania/10.2010-12.2011Stan realizacji zakupu wyposażenia, materiałów i oprogramowania w Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej.Lp.

Wyszczególnienie

Wykonawca

Ilość (szt./ kpl./)

Wartość brutto aparatu (w PLN)

Wartość umowy brutto (w PLN)

Termin wykonania umowy

1.

Wyposażenie labolatoriów w budynku labolatoryjno - biurowym Nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej 16 w  Warszawie w ramach realizacji zadania nr 4 projektu POIG 02.01.00-14.11/09-00 "Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na porezeby energetyki jądrowej i medycyne nuklearnej ".

Matrix Infralab Sp.zo.o. Sp.k. 41-200 Sosnowiec
ul.Nowopogońska

1

 

4 124 396,64

31 07 2012
W TRAKICIE REALIZACJI

2.

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO UMÓW

 

 

 

4 124 396,64

 


 Centrum Radiochemii - projekt
ZADANIE 5
DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE


Opracowanie idei i sprawowanie bieżącej obsługi promowania projektów POIG oraz opracowywanie koncepcji organizacji i wizualizacji miejsc wystawowych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Umowa zawarta w dniu 01.06.2010 na kwotę brutto 42700 zł z firmą FOTO - PSTRYK & UNIZAB Paweł Kopeć 05-092 Łomianki - Kiełpin ul. Wiązowa 17Przebieg realizacji zadania promocyjnego.Lp.

Miejsce promocji

Forma

Data

   1.

Ogrodzenie ICHTJ

Tablica informacyjna POIG

2009-2012

   2.  

Kontrahenci i firmy współpracujące

Kalendarz 2010

2010

3.

Serwis internetowy PS PUBLIC SERVICE

Artykuł: Poland’s work on nuclear energy

2010

4.

Targi EUROLAB 2010 Warszawa

Multimedialna prezentacja, wystrój stoiska (fryz)

Marzec 2010

5.

Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł „Światowe innowacje”

30.04.2010

6.

Festiwal Nauki w Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

Roll-up

18-26.09.2010

7.

Targi POLEKO 2010 Poznań

Roll-up, ulotki, prezentacja,

 wystrój stoiska, fryz.

23-26.11.2010

   8.

Kontrahenci i firmy współpracujące

Kalendarz 2011

2011

9.

Targi EUROLAB 2011 Warszawa

Ulotka, roll-up, teczka

9-11.03.2011

10.

Noc Muzeów w Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

Roll-up, bilet, przedstawienie promocyjne

14-15.05.2011

11.

Otwarcie ścieżki edukacyjnej Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie przy ul. Wawelskiej.

Roll-up, ulotka

26.05.2011

   12.

Piknik Naukowy w Parku Marszałka Rydza - Śmigłego Warszawa

Roll-up, ulotka

28.05.2011

   13.

Międzynarodowy Rok Chemii 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystości pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na terenie IChF

Roll-up, ulotka, teczka

02.03.06.2011

   14.

Festiwal Nauki w Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

Roll-up

17-23.09.2011

   15.

Targi POLEKO 2011 Poznań

Roll-up, ulotka, teczka,

22-25.11.2011

   16.

Kontrahenci i firmy współpracujące

Kalendarz 2012

2012

   17.

Targi EUROLAB 2012

Warszawa

Roll-up, ulotka, teczka, wystrój wystawy

28-30.03.2012

   18.

Piknik Naukowy Warszawa

Roll-up, linijka

12.05.2012

   19.

Noc Muzeum

Roll-up, linijka

19.05.2012